Nota Prawna

Witryna internetowa www.zapytajurologa.pl (zwana dalej „Witryną”), stanowi własność oraz jest zarządzana i obsługiwana przez MOCONTI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, NIP: 5213595445, REGON 142831662, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr 379125 o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, opłaconym w całości (zwana dalej „MOCONTI Sp. z o.o.”).
Za pośrednictwem Witryny świadczona jest usługa profesjonalnych porad medycznych z zakresu urologii (zwana dalej „Usługą” lub „Poradą”). Usługa ma formę pisemnej porady przesyłanej Użytkownikowi drogą elektroniczną za pośrednictwem Witryny. Porada udzielana za pośrednictwem Witryny jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.). Szczegółowy tryb świadczenia usługi reguluje „Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem witryny internetowej www.zapytajurologa.pl” (zwany dalej „Regulaminem”).  
Porady udzielane są przez lekarza medycyny Janusza Zajdę posiadającego specjalizację w dziedzinie urologii i chirurgii (Prawa do Wykonywania Zawodu Lekarza nr 1712185 wydanego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie) oraz wieloletnie doświadczenie.
MOCONTI Sp. z o.o.  jest administratorem danych osobowych użytkowników Witryny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z póżn. zm) (zwaną dalej „Ustawą”). W związku przetwarzaniem danych osobowych o charakterze medycznym MOCONTI Sp. z o.o. zastosowała wszystkie środki ochrony oraz procedury przewidziane przez Ustawę dla zapewnienia bezpieczeństwa tego typu danych. 
Dane osobowe użytkowników Witryny przetwarzane są na podstawie dobrowolnie i wyraźnie udzielonej zgody, w zakresie i celu dokładnie określonym w klauzulach zgody zamieszczonych w Witrynie. Szczegółowe zasady postępowania z danymi osobowymi użytkowników Witryny określa Regulamin.
MOCONTI Sp. z o.o.  mając na względzie wysoki standard i bezpieczeństwo prawne oferowanych usług, w trosce o należną ochronę praw konsumentów – zapewnia zgodność warunków, na jakich świadczone są usługi za pośrednictwem Witryny, z powołanymi wyżej regulacjami prawnymi. Usługi oferowane w Witrynie świadczone są zgodnie z Regulaminem.
Materiały oraz treści publikowane w Witrynie chronione są prawami autorskimi przysługującymi MOCONTI Sp. z o.o.

 


Witryna internetowa ZapytajUrologa.pl (zwana dalej „Witryną”), stanowi własność oraz jest zarządzana i obsługiwana przez MOCONTI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, NIP: 7010353212, REGON 146300594, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr 0000431794 o kapitale zakładowym w wysokości 90 000 zł, opłaconym w całości (zwana dalej „MOCONTI Sp. z o.o.”).


Za pośrednictwem Witryny świadczona jest usługa profesjonalnych porad medycznych z zakresu urologii (zwana dalej „Usługą” lub „Poradą”). Usługa ma formę pisemnej porady przesyłanej Użytkownikowi drogą elektroniczną za pośrednictwem Witryny. Porada udzielana za pośrednictwem Witryny jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.). Szczegółowy tryb świadczenia usługi reguluje „Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem witryny internetowej ZapytajUrologa.pl” (zwany dalej „Regulaminem”).  


Porady udzielane są przez lekarza medycyny Janusza Zajdę posiadającego specjalizację w dziedzinie urologii i chirurgii (Prawa do Wykonywania Zawodu Lekarza nr 1712185 wydanego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie) oraz wieloletnie doświadczenie.


MOCONTI Sp. z o.o.  jest administratorem danych osobowych użytkowników Witryny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z póżn. zm) (zwaną dalej „Ustawą”). W związku przetwarzaniem danych osobowych o charakterze medycznym MOCONTI Sp. z o.o. zastosowała wszystkie środki ochrony oraz procedury wymagane przez Ustawę dla zapewnienia bezpieczeństwa tego typu danych. 


Dane osobowe użytkowników Witryny przetwarzane są na podstawie dobrowolnie i wyraźnie udzielonej zgody, w zakresie i celu dokładnie określonym w klauzulach zgody zamieszczonych w Witrynie. Szczegółowe zasady postępowania z danymi osobowymi użytkowników Witryny określa Regulamin.


MOCONTI Sp. z o.o.  mając na względzie wysoki standard i bezpieczeństwo prawne oferowanych usług, w trosce o należną ochronę praw konsumentów – zapewnia zgodność warunków, na jakich świadczone są usługi za pośrednictwem Witryny, z powołanymi wyżej regulacjami prawnymi. Usługi oferowane w Witrynie świadczone są zgodnie z Regulaminem.


Materiały oraz treści publikowane w Witrynie chronione są prawami autorskimi przysługującymi MOCONTI Sp. z o.o. , jakiekolwiek ich kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie bez pisemnej zgody MOCONTI Sp. z o.o. jest zabronione.