Regulamin

świadczenia usług za pośrednictwem witryny internetowej ZapytajUrologa.pl

 

 

1. Postanowienia ogólne


1.1 Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny internetowej ZapytajUrologa.pl (zwanej dalej: Witryną), którą właścicielem jest MOCONTI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: MOCONTI) ul. Mokotowska 46A lok 21, NIP 7010353212 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000431794; o kapitale zakładowym w wysokości 90 000 zł opłaconym w całości. 


1.2 Świadczenie usług za pośrednictwem Witryny odbywa się w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ustawy z dnia 19 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  Dz. U. z 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm. (dalej jako: ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną). MOCONTI zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie. Każda taka zmiana Regulaminu będzie zasygnalizowana w Witrynie. 


1.3 W każdym przypadku, przed skorzystaniem z usług zaoferowanych w Witrynie, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu, a następnie potwierdzić ten fakt i akceptację postanowień Regulaminu.   

 

2. Usługa świadczona za pośrednictwem Witryny

 

2.1 Za pośrednictwem Witryny świadczona jest usługa porad medycznych w zakresie urologii (zwana dalej: „Usługą” lub „Poradą”). Usługa ma formę pisemnej porady przesyłanej Użytkownikowi drogą elektroniczną za pośrednictwem Witryny. Usługa ma charakter świadczenia zdrowotnego zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Dz. U. z 1997 nr 28 poz. 152 ze zm. (zwaną dalej: ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty).


2.2 Usługa świadczona jest przez lekarza medycyny Janusza Zajdę posiadającego specjalizację w dziedzinie urologii i chirurgii (zwanego dalej: Lekarzem), na podstawie uzyskanego przez niego Prawa do Wykonywania Zawodu Lekarza nr 1712185 wydanego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.


2.3 Usługa jest świadczona wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny oraz w oparciu o wiedzę i doświadczenie Lekarza.


2.4 Warunkiem świadczenia usługi jest podanie przez Użytkownika zgodnych z prawdą i wyczerpujących informacji o swoim stanie zdrowia.


2.5 Usługa nie stanowi wykonywania indywidualnej praktyki lekarskiej w rozumieniu art. 50 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.


2.6 Porada medyczna będąca przedmiotem Usługi, ze względu na świadczenie jej drogą elektroniczną nie zastąpi konsultacji z lekarzem specjalistą w gabinecie lekarskim.


2.7 Usługa świadczona jest wyłącznie osobom pełnoletnim.


2.8 Usługa świadczona jest odpłatnie, według zasad określonych w pkt. 3 poniżej.

 

3. Procedura składania i realizacji zamówień

 

3.1 Do korzystania z Usług za pośrednictwem Witryny, wymagana jest poprawnie skonfigurowana, akceptujące pliki typu Cookie, przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 6.0 lub przeglądarka Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3 lub przeglądarka Opera w wersji nie niższej niż 10 lub przeglądarka Chrome w wersji nie niższej niż 4 lub przeglądarka Safari w wersji nie niższej niż 5.


3.2 W celu złożenia zamówienia Porady należy wybrać odpowiedni odnośnik na Witrynie i dodać do koszyka wybraną liczbę Porad.


3.3 Zamówienie Porady jest możliwe wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników. Przy złożeniu zamówienia na Poradę Witryna umożliwia nowym Użytkownikom rejestrację. Składanie zamówienia przez zarejestrowanych użytkowników wymaga od nich zalogowania się do systemu. Logowanie do systemu jest możliwe w trakcie składania zamówienia albo po wciśnięciu przycisku „Zaloguj” znajdującego się w prawym górnym rogu Witryny.


3.4 Podczas rejestracji nowy Użytkownik powinien podać: adres e-mail oraz przewidziane hasło do konta w Witrynie. Opcjonalnie może również podać imię i nazwisko, płeć i datę urodzenia.


3.5  W celu zalogowania się do systemu Użytkownik musi podać: adres e-mail podany przy rejestracji (służy on jako login) i ustalone hasło.


3.6 Użytkownik ma możliwość zresetowania swojego hasła, na wypadek, gdyby zapomniał jego treści. Wymagane jest wówczas podanie adresu e-mail, który został użyty przy rejestracji. Nowe hasło do Witryny zostanie wysłane na ten adres e-mail. Od tego momentu stare hasło przestaje działać.


3.7 Podczas rejestracji Użytkownik ma możliwość podania danych o swoim stanie zdrowia („Wstępny wywiad na temat stanu zdrowia pacjenta”). Dane te nie są wymagane, ale ułatwią Lekarzowi udzielenie porady. Dane te można również wprowadzić, zmieniać oraz usuwać w zakładce „Moje konto” po zalogowaniu się do Witryny. Informacje te są przypisane do konta Użytkownika i nie trzeba podawać ich przy kolejnych zamówieniach.


3.8 W trakcie składania zamówienia na Poradę Użytkownik jest zobligowany do akceptacji Regulaminu oraz udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Brak akceptacji któregokolwiek z powyższych uniemożliwia złożenie zamówienia porady Lekarza.


3.9 Użytkownik w trakcie składnia zamówienie na Poradę, na stronie „Pytanie do Lekarza”, wprowadza swoje zapytanie do Lekarza (zwane dalej: Pytaniem do Lekarza).

 

3.10 Po złożeniu zamówienia Użytkownik jest zobligowany do wybrania metody płatności oraz potwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”. Bez potwierdzenia, zamówienie jest nieważne i Porada nie zostanie udzielona.


3.11 Porada Lekarza zostanie udzielona w ciągu 5 dni roboczych od dnia, w którym odnotowana została na koncie MOCONTI płatność za prawidłowo zamówioną przez Użytkownika Poradę.


3.12 O udzieleniu Porady przez Lekarza Użytkownik zostanie poinformowany na adres e-mail przypisany do swojego konta. Wszystkie Porady Lekarza są dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu się na jego konto w zakładce „Odpowiedzi Lekarza”.


3.13 Lekarz przed udzieleniem Porady może kontaktować się za pomocą Witryny z Użytkownikiem w celu zadania mu Dodatkowych Pytań (zwane dalej: Dodatkowe Pytania). O pojawieniu się w Witrynie Dodatkowego Pytania od Lekarza, Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail. Treść Dodatkowego Pytania Lekarza dostępna jest dla Użytkownika po zalogowaniu się na konto w Witrynie. Użytkownik odpowiada na Dodatkowe Pytania Lekarza poprzez formularz zamieszczony przy pytaniu. Po wpisaniu odpowiedzi należy kliknąć przycisk „Wyślij”.


3.14 Czas oczekiwania na udzielenie przez Lekarza Porady ulega wydłużeniu o czas przez jaki oczekiwać on będzie na odpowiedź Użytkownika na Dodatkowe Pytania. Jeżeli Użytkownik, w terminie 5 dni roboczych, nie odpowie lub odpowie w sposób niekompletny na zadane mu przez Lekarza Dodatkowe Pytania, Lekarz może udzielić Porady w oparciu o uzyskane wcześniej informacje lub odmówić udzielenia Porady.


3.15 W przypadku odmowy udzielenia Porady przez Lekarza spowodowanej brakiem odpowiedzi Użytkownika na zadane mu Dodatkowe Pytania Użytkownik otrzyma zwrot w wysokości 50% wniesionej za Poradę opłaty.


3.16 W wypadku braku udzielania Porady z przyczyn wynikających z winy Lekarza Użytkownik otrzyma zwrot w wysokości 100% wniesionej za Poradę opłaty.


3.17 W celu uzupełnienia Pytania do Lekarza lub uzyskania dodatkowych informacji związanych z otrzymaną Poradą Użytkownik ma prawo zadać Lekarzowi Pytanie Uzupełniające (dalej jako: „Pytanie Uzupełniające”). W tym celu Użytkownik wypełnia formularz znajdujący się w zakładce „Odpowiedzi Lekarza” po treścią zadanego przez siebie Pytania do Lekarza. Pytanie Uzupełniające powinno w sposób bezpośredni nawiązywać do zadanego Pytania do Lekarza lub otrzymanej Porady. Użytkownikowi przysługuje możliwość dwukrotnego (2) zadania Pytania Uzupełniającego w związku z jedną Poradą. Jakiekolwiek dalsze Pytania Uzupełniające, bądź Pytania Uzupełniające nie związane z treścią Pytania do Lekarza lub otrzymanej Porady potraktowane zostaną jako nowa usługa i podlegają opłacie zgodnie z cennikiem.


3.18 Użytkownik może usunąć swoje konto z systemu. W tym celu powinien napisać na adres .

 

4. Ochrona danych osobowych           

 

4.1 W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Witryny, Użytkownicy przekazują MOCONTI dane osobowe.


4.2 W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 nr 101 poz. 926, ze zm.) (zwana dalej: „Ustawą”), informujemy, że:         

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody udzielonej przez Użytkowników Witryny, jest MOCONTI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: MOCONTI), ul. Mokotowska 46A lok 21, NIP: 7010353212; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000431794; o kapitale zakładowym w wysokości 90 000 zł opłaconym w całości. 


Podanie danych osobowych przez użytkowników Witryny jest dobrowolne. Dane osobowe przetwarzane są przez MOCONTI wyłącznie po jednoznacznym udzieleniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i tylko w zakresie określonym w klauzuli o wyrażeniu zgody.        

Dane Osobowe przekazywane są przez Użytkowników Witryny w celu realizacji następujących usług: 

a)    Porad medycznych w zakresie urologii świadczonych drogą elektroniczną.


4.3 Użytkownicy Witryny, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z zamieszczonymi w Witrynie klauzulami, mają prawo do:  wglądu do swoich danych, celem ich poprawiania i uzupełniania, prawem żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.


4.4 Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez MOCONTI objęte są tajemnicą i podlegają stosownej do poziomu zagrożeń ochronie. Przetwarzanie danych osobowych przez MOCONTI odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami Ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (zwanego dalej: „Rozporządzeniem”) przy pełnym poszanowaniu praw i wolności osób, których dane dotyczą. 


4. 5 Witryna może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, znajdujących się poza kontrolą Spółki, do których niniejsze zasady ochrony danych osobowych nie mają zastosowania. W wypadku korzystania przez Użytkowników ze stron internetowych, do których odnośniki znajdują się w Witrynie, operatorzy takich stron internetowych mogą zbierać od użytkowników dane, które będą wykorzystywane zgodnie ze przyjętymi przez nich zasadami, odmiennymi od zasad stosowanych przez MOCONTI. MOCONTI nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie poufności informacji i ochronę danych osobowych przez zewnętrzne strony internetowe. Spółka dołoży starań, aby wyraźnie zaznaczyć moment, w którym Użytkownik opuszcza Witrynę i przechodzi do zewnętrznych stron internetowych.

 

5. Środki techniczne zastosowane w Witrynie zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych przesyłanych za pośrednictwem Witryny

 

5.1 Środki Ochrony Fizycznej

 1. Zbiory danych osobowych przechowywane są w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami wzmacnianymi;
 2. Pomieszczenia, w których przetwarzane są dane osobowe wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy;
 3. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe objęty jest systemem kontroli dostępu;
 4. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych;
 5. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe jest nadzorowany przez całą dobę;
 6. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się komputer główny, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco;
 7. Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętym sejfie lub kasie pancernej;
 8. Zbiór danych osobowych w formie pisemnej przechowywany jest w zamkniętej niemetalowej szafie;
 9. Wejścia do pomieszczeń biurowych podlegają monitoringowi wizyjnemu.


5.2 Środki Organizacyjne

 1. Opracowano i wdrożono wewnętrzne procedury dotyczące przetwarzania danych osobowych tj. Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcja Zarządzania Systemem informatycznym;
 2. Wyznaczono Administratora Bezpieczeństwa Informacji/ Administrator danych sam nadzoruje przestrzeganie zasad ochrony danych;
 3. Jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych otrzymują dostęp do danych osobowych;
 4. Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych;
 5. Wszystkie osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zostały zaznajomione z dokumentami o ochronie danych osobowych, w szczególności Polityką Bezpieczeństwa oraz Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym;
 6. Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego;
 7. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy;
 8. Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym.


5.3  Środki sprzętowe, informatyczne i telekomunikacyjne (nazwy zwyczajowo przyjęte albo symbole norm lub standardów technicznych):

 1. Pomieszczenia, w których przetwarzane są dane osobowe zabezpieczone są przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego;
 2. Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów;
 3. Żadne z urządzeń systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych nie jest połączone bezpośrednio z siecią publiczną;
 4. Ograniczono użytkownikom systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe wykonywania kopii tych danych;
 5. Zastosowano urządzenia UPS lub generator prądu lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed awarią;
 6. Zastosowano środki kryptograficznej ochrony danych osobowych w trakcie teletransmisji;
 7. Zastosowano macierz dyskową w komputerze głównym w celu ochrony danych osobowych;
 8. Użyto systemu Firewall do ochrony dostępu do sieci;


5.4 Środki ochrony w ramach oprogramowania urządzeń teletransmisji (nazwy zwyczajowo przyjęte albo symbole norm lub standardów technicznych):

 1. Proces teletransmisji zabezpieczony jest za pomocą środków uwierzytelnienia;
 2. Proces teletransmisji zabezpieczony jest za pomocą środków kryptograficznej ochrony danych.


6. Odpowiedzialność

 

6.1 MOCONTI nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku skorzystania z Usługi jeżeli szkoda ta powstała w wyniku działania Użytkownika niezgodnego z niniejszym Regulaminem.

 

6.2 MOCONTI podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Witryny, nie ponosi jednak odpowiedzialności za czasowe przerwy w dostępie do Witryny, w tym w szczególności przerwy techniczne.

 

6.3 MOCONTI nie gwarantuje, że informacje przesłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika Witryny w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. MOCONTI nie gwarantuje, że korzystanie z Witryny będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych.

 

6.4 MOCONTI nie gwarantuje, że Użytkownik uzyska dokładnie takie informacje jakich szukał w Witrynie.

 

6.5 MOCONTI nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.


7. Postanowienia końcowe

 

7.1 Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Usługi świadczonej za pośrednictwem         Witryny rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby MOCONTI.

 

7.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.